GRS-H-120-48-D-0-FAN62-0-0 Gefran Solid State Relay

GRS-H-120-48-D-0-FAN62-0-0 Hiện đang được Jon & Jul phân phối rộng rãi khắp Việt Nam

List code tham khảo thêm tại Jon & Jul

Liên hệ tư vấn ngay: 0385 546 492

Email: An@jon-jul.com

Kho Tự Động Hóa Jon & Jul

1

F026437
40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1

Indicator

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

2

F004517
PR-65-B-0-103 0000X000X00

Gefran Absolute Encoder

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

3

800-RRR0-04020-000
F026313

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

4

F305557
WPP-A-A-0500-N 0000X000X00X0XX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

5

F305501
WPP-A-A-0300-N 0000X000X00X0XX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

6

1300-RDRR-01-2-1
F026509

Power Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

7

F000121
GTS-25/48-D-0

Gefran relay

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

8

F305767
WPP-A-B-0175-E 0000X000X00X0XX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

9

F305761 
WPP-A-B-0150-E 0000X000X00X0XX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

10

CON022
CONN. COMPLETO 6 POLI M16 IP67

Connector

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

11

CAV003
Cable 5m
CAVO 5MT M12 8P PUR IP67 FE MK3-4 *   

Cable

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

12

PZ-12-A-050 0000X000X00
F004286

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

13

F004403
PZ-34-A-125 0000X000X30

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

14

F032204
2400-0-0-4R-0-0

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

15

F021444
WE0-6-M-B02C-1-4-0 2130X000X00  

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

16

F064036
KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130B000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

17

F068635
650L-R-RR0-01011-1-G

Power Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

18

F005283
PM-E-12-F-0100-B 0000X000XX00XXX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

19

M31-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00
F008611

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

20

F003152
PCIR 102

sensor head  

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

21

F028816
2400-0-W-4R-0-1

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

22

F000167
4T-48-4-24-0-000

TEMPERATURE INDICATOR

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

23

F063827 
KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130A000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

24

F040962 
LT-M-0300-S-XL0202 0000X000X00

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

25

F022925   
MN1-6-M-B35D-4-5-E 2130X000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

26

F003152
PCIR 102 CONDIZIONATORE  DI SEGNALE

sensor head  

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

27

F025059
PC-M-0100 L000X000X00   

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

28

F040057
K30-6-M-B07C-1-4-0-S 2130X000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

29

F008463
M30-6-M-B01M-1-4-0 2130X000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

30

F026437
40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1       

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

31

F007755
ME2-6-H-B35D-1-4-D 2130X000X00  

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

32

IE1-S-6-M-B02C-4-T-E-P-XMC68 2130X000S00  
F053338

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

33

WPP-A-B-0450-N 0000X000X00X0XX  
F305810

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

34

PCUR036

CURSORE

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

35

F063827
KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130A000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

36

LT-M-0375-S 0000X000X00
F003583

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

37

F305495 
WPP-A-A-0300-E 0000X000X00X0XX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

38

PCUR210

CURSORE

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

39

GRS-H-120-48-D-0-FAN62-0-0  
F083584

Solid State Relay

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

40

GRS-H-40-48-D-0-0-0-0  
F082814

Solid State Relay

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

41

GRS-H-25-48-D-0-0-0-0  
F082630

Solid State Relay

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

42

GTZ-25/48-D-0 
F027773

Solid State Relay

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

43

PZ-34-A-125 0000X000X00
F004400

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

44

650L-R-RR0-01011-1-G
F068635

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

45

LT-M-0100-P-XL0202 0000X000X00
F040993

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

46

PCIR 102
F003152

sensor head  

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

47

WE0-6-M-B02C-1-4-0 2130X000X00   
F021444

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

48

K30-6-M-B07C-1-4-0-S 2130X000X00
F040057

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

49

KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130B000X00
F064036

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

50

GTF-40-600-0-0-0-0 1-H-M
F057233

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

51

GTF-25-600-0-0-0-0 1-H-M
F057232

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

52

KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130A000X00
F063827

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

53

CON345
Connectors

Connector

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

54

TK-E-1-F-B01D-M-V 2130X000X00  
F028508

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

55

PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX00XXX
F005239

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

56

PC-M-0200 0000X000X00
F003864

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

57

PZ-34-A-250 0000X000X20
F004422

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

58

400-RR-1-000
F000042

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

59

40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1
F026437

Indicator

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

60

PA1-F-150-S01M 0000X000X00
F003710

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

61

F026082
R-E16 GILOGIK II UL
I/O Digitals Modules

Analog Module

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

62

F026083
R-U16 GILOGIK II UL
I/O Digitals Modules

Analog Module

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

63

F026944
R-TC8 GILOGIK II UL
I/O Analogicals Modules

Analog Module

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

64

40T-48-4-01-RR-0-1-0-0
F000943

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

65

PY-2-F-025-S01M 0000X000X00 
F004228

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

66

PA1-F-050-S01M-XL0202 0000X000X00
F046883

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

67

WPP-A-A-0350-E 0000X000X00X0XX
F305514
 &  PCUR212

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

68

TC1-B-3-K-5-A-I-B-1-50-B-000-G-300-X-X

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

69

TPS-4-V-B02C-T 2130X000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

70

TK-E-3-E-P05C-H-V

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

71

GTT-40/480-0

Solid State Relay

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

72

GTS-40/48-D-0

Solid State Relay

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

73

LT-M-0550-P-XL0202 0000X000X00

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

74

F003518
LT-M-0150-S 0000X000X00

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

75

F003538
LT-M-0200-S 0000X000X00

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

76

F003494
LT-M-0100-S 0000X000X00

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

77

PA1-F-050-S01M-XL0202 0000X000

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

78

LT-M-0225-P 0000X000X00

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

79

LT-M-0225-S 0000X000X00

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

80

WPP-A-B-0800-N 0000X000X00X0XX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

81

M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31 2130X000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

82

MN1-6-M-B35D-1-4-F 2130X000X00

Melt sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

83

2500-0-0-0-0-0-1

Temperature Controller

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

84

WPP-A-A-0300-E 0000X000X00X0XX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

85

WPP-A-A-0350-E 0000X000X00X0XX

Position sensor

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

86

PCUR212

CURSORE

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy

87

CON031

Connector

Jon&Jul GEFRAN VietNam, GEFRAN Italy